משחק ייקס לש תירזייח הפקתה באינטרנט

                                  Sky Warrior Alien Attack קחשמ

ייקס לש תירזייח הפקתה (Sky Warrior Alien Attack):

.ייקס לש םירזייחה תפקתמב הז עגרב וילא סוטי אוהו השדח המישמ לביק .םירז םירזייח ולאו ,יופצ יתלבו רתוי ןכוסמ ביואב םחליהל ךרוצ שי ם .הריוואה תא ץרופ ,עיתפמב ףקת ללחהמ ביואה .תורייעו םירע שובכל ליחתי אוה ,סרהיי אל ןפקותה םא .והשמ רמוא הזו ,דובעשמ ישונאה ןימה תא ליצהל - תיארחא דואמ המישמ .םיברקתמש טיש ילכ לע הריו םיסונוב ףסאש סוטמ סט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות