משחק ךורא הליל באינטרנט

                                  Long Night קחשמ

ךורא הליל (Long Night):

.םיימוי לש השפוחל המיענ הייפיצב התיבה תרזוח ןגיימו עובש יפוס המכ .טקש עובש ףוסב התחרז אל איהש הדליה הניבה ,הרידל הסנכנו תלדה תא ת .הרטשמל רשקתהל הלוכי אל איהו ררחושמ ןופלטה רבד לכלו ,קלדנ אל רוא .הרזע םינכשה תא שקבלו רקובב תוכחל ךרטצנ .םלענ המ קודבל יאדכ ,םייתניב .תונחלושבו תונוראב ןטק והשמ שפיחו ,עגמ אלל רתונ רקי דויצ ,רזומ ן .הלילה גנולב םירסחה םירבדה לע תרוקיב עצבלו ביבס לכתסהל הרוביגל ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות