משחק םילודג םירקש באינטרנט

                                  Big Lies קחשמ

םילודג םירקש (Big Lies):

.ןהילע חלסלו ןיבהל ןתינ אלש רתויב תועורגה תוישונאה תויערגהמ תחא .תפסונ הרוגא םהלש רזחה יקנבל ףיסוהלו ףסכ םהל ןממל קר ,םישנא םמצע .וביבס שרגמו לודג תיב שירוה יכו ןוירטונמ ןותיע עיגה זאו ,םהלש אב .רבד םהל ןיא רבכ יכ ררבתה ,םיכמסמה לע םותחל ועיגהשכ ךא .השוריה תא שריש ךכ םירבד ךופהל חילצה אבס לש ימומרעה ונכש .תאז חיכוהל םיצור חונמה ידכנו תיקוח הניא וז הקסע .םייקנ םימל ותוא איבהלו ןכשה ירקש תא ףושחל םירוביגל רוזעת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות