משחק תוירקש וא תונוכנ תויטמתמ תומישמ באינטרנט

                                  Math Tasks True or False קחשמ

תוירקש וא תונוכנ תויטמתמ תומישמ (Math Tasks True or False):

.הקיטמתמל ונלש ילאוטריווה רפסה תיבל אבה ךורב .ןובשחב הנהמ ןותרמל םיכחמ םתא .תובושתה םע םירתפנ רבכ םהו תואמגוד לש יפוסניא רפסמ םכרובע ונכה .חולה לע עיפות הנושארה המגודה ,ןוכנ אל וא ןוכנ הקיטמתמ תומישמ קח .הבושתה םע זרדזהל ךילעו ןמז חקול - תוריהמב דרוי הדימ הנקה ,שממ ת .ןוכנ תרתפנ וז המגוד םא עובקל ךילעש הדבועב בכרומ הזו .םודא בלצ איה ךלש הבושתה ,הנוכנ אל איה םא ,קוריה תרוקיבה ןמיס לע .הבושת תתל ןמז ךל שיש וא תועטש דע ףוס ילב קחשל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות