משחק 3D חוכ תוריס יצורמ באינטרנט

                                  Power Boat Racing 3D קחשמ

3D חוכ תוריס יצורמ (Power Boat Racing 3D):

.Power Boat Racing 3D קחשמב ונלש תוביהלמה תויורחתב ףתתשהלו ךכב ע .ןחבמ יצורמ רובעלו םימ תיעונלק חותיפב ליחתהל םיעיצמ ונא .םיסנאוינ המכ ןאכ שי ,הלבות לוהינל לגרתת ,רבד םושל ךתוא בייחי אל .ריהמ ץורימ תלחתהל אבה ךורב ,רתוי חוטב שיגרמ התאשכו .םירצק םיקחרמל תורחת וז .תופילאב תופתתשהה אוה רתויב בושחה רבדה ,ףוסבלו ,ןמזה םע ברק-ודב .םיירקיעה םיסרפה תא לבקלו םיבלשה לכב הכוז תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות