משחק ריוצמ סובוטוא לזאפ באינטרנט

                                  Cartoon Bus Puzzle קחשמ

ריוצמ סובוטוא לזאפ (Cartoon Bus Puzzle):

.הידעלב רדתסהל השקש תירוביצ הרובחת לש גוס אוה סובוטוא .תונידמ וליפאו םיבושיי ןיב ,ריעה ךותב :םינוש םיקחרמבו םישנא תואמ .תוריוצמ תונצסב ושמישש םיטטרושמ םיסובוטוא םכינפב גיצנ ,ריוצמ סוב .םיקצומ יד םיארנו דואמ תיתואיצמ הרוצב םיכשמנ םה .םיעסונ רפסמל דואמ םינטקו םילודג םיסובוטוא ללוכ ונלש טסה .תונוש תורוצב םירבשמ התוא ףוסאו הנומת רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות