משחק חטש יבכרל לזאפ באינטרנט

                                  Off Road Vehicles Puzzle קחשמ

חטש יבכרל לזאפ (Off Road Vehicles Puzzle):

.חטש יבכרל לזאפ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,חטש יבכר ומכ תוינוכמ י .וללה תוינוכמה וגצוי ןהילעש תונומת ויהי ךסמה לע ךינפל ,וכותב .םכינפל התוא חותפלו רבכעה תרזעב תונומתהמ תחא לע ץוחלל ולכות .דחי םיבברעתמש םיקלחל ףפועתי אוה םיוסמ ןמז רחאל .דחי םתוא רבחל ידכ םשו קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .תינוכמה לש ירוקמה יומידה תא הגרדהב רזחשמ התא ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות