משחק םימסוקה רפכ באינטרנט

                                  The Magicians Village קחשמ

םימסוקה רפכ (The Magicians Village):

.םסק יתורישב ושמתשה םהו םישנא םע ויח םה ,םירידנ ויה אל םיפשכמו ם .דואמ וללדתה םימסקה תורושו ועיגה היציזיווקניאה לש תושקה תופוקתה .םירפכו םירעב םיליגר םיבשות ןיב ודבאו ואבחתה םירחא ,תיזיפ וסרהנ .םימסוק םה ןזוסו הרברב ,ורדנא :ונלש תורוביגה .רעיב םיקוחר םישנאמ קחרה םירג םה .םישנאל עיגהל ידכ םהלש החוטבה הניפה תא בוזעל םהילע ןיידע ךא ,ןוצ .םימסוקה רפכב רוקיב איה וללה תוביסה תחאו .םיבר םסק יצפח ראשיהל םיכירצ וירחאו הז רפכב םירגש םיפשכמ קר ויה .םתוא אוצמל ךירצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות