משחק ץמואה ןחבמ באינטרנט

                                  Test of Courage קחשמ

ץמואה ןחבמ (Test of Courage):

.התיבב החצרנ הישירטפ ןתרבח יכ תויופצ אל תושדח ולביק לורקו ורדנא .תועטב תיבה שגליפ תא אצמ טושפ דדושהו דושב רבודמש הסרגב הקבד הרטש .דר'ציר הלעב ידי לע גרהנ ןכסמה רבדהש םיחוטב םה ,וזה הסרגב ידמ רת .דשחל רבעמ אוהו ןימא יבילא שי דר'צירלש רמא אוה ךא ,םהיתודשח לע ש .חצורה תא תופשוחש תויאר שפחל ידכ ולש יומידל יאשחב ןנתסהל םיכלוה .ץמואה ןחבמב םהל רוזעת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות