משחק הנורחאה תינוקרדה המחלמה באינטרנט

                                  The Last Draconian War קחשמ

הנורחאה תינוקרדה המחלמה (The Last Draconian War):

.ןמז גשוה ,םירשג תאלעה ,םירעשה לש תידיימ תריגסו ריהמ סויג תוכזב .תירקיעה הפיקתה היופצ הרהמ דע ךא .ביואה תורישב םיאצמנה םינוקרדה איה רתויב תנכוסמה הנכסה ךא ,םינור .ןוויכ לכמ ףועל ,םיימשהמ שאב ריעה תא תוקשהל םילוכי םה .םשמ ףועל ול םורגל תוחפל וא ,ןוקרד ליפהל ולכות םתיא םירחא םיעצמא .לזוא ןמזה ,רהמהו הנורחאה תינוקרדה המחלמב עסמל ףרטצה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות