משחק Kero-Go! באינטרנט

                                  Kero-Go! קחשמ

Kero-Go! (Kero-Go!):

.הכירבב רעיה לש ינשה הצקב הרגש ותרבח תא רקבל תכלוה ורק םשב תיפרו .רה ומכ ,שיבכב הטילב לכ לע רבגתהל ךרטצת איה לבא ,םימ ילב תויחל ה .קחרתהל םילוכי םה הקיבדו הכורא עדרפצ ןושל תרזעב ךא ,םימיוסמ םילו !Kero-Go -ב העונת ךשמהל ןוכנ הב שמתשהל דציכ םיכרד ואצמתו ,עדרפצל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות