משחק ריבא תלואג באינטרנט

                                  A Knight's Redemption קחשמ

ריבא תלואג (A Knight's Redemption):

.תויועטל חלוס וניאו דואמ ןדשח ונלש ךלמה .ךילע ךומסל לדח ךלמהו ךתוא ושיפכה םיעשורמ םיביוא לבא ,בורקה ורבח .וליבשב וייח תא רוסמל ןכומ התאש ךלמל חיכוהלו ךלש ןיטינומה תא תוק .ךדי לע תדקפומה הבושח דואמ תיאשח המישמ םילשמ התא םא יתימא הז .םיינוציח םיביוא ינפמ הילע ןגיו הכלממל גושגש ואיביש ךרע ירקי םימ .םימסקה רעיל וכלת ,ךכ םשל .ליבשל וליבוי ריבא תלואגב תאצמש םירחא םיצפח יכ ןכתי ךא ,עודי םרט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות