משחק םירקיה םידימצה באינטרנט

                                  The Precious Bracelets קחשמ

םירקיה םידימצה (The Precious Bracelets):

.םיטישכתה קושב דחוימב םיכרעומ די תדובעב םירצומ .םידימצב דחוימב הבוט איהו בר ןמז רבכ וז הכאלמב קסוע לירש .םיידוחייו הפי דואמ םיטישכתהו רצומ לכל שפנ הסינכמ איה .רדהנ וררבתה םידימצהו בר ןמז ךשמב הנורחאה הנמזהה לע הדבע הדליה .השיגפ םויל העבקו חוקלל הרשקתה איה ,התמלשה םע .םידימצ ויה אל ,הנדסל העבקנש העשב העיגהשכ לבא .לטובמ אל ףסכ םוכס םג אלא ,הלש ןיטינומה תא קר אל דבאת תנמוימה תד ." םירקיה םידימצ"ב רסחה תא אוצמל הל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות