משחק דיק דזיל הטארק באינטרנט

                                  Karate Lizard Kid קחשמ

דיק דזיל הטארק (Karate Lizard Kid):

.הטארק לש המיחלה תונמוא תא דומלל תכלל טילחה אוה זאו ,רתוי םיקזחה .ויבורק תא רקבל םימי רפסמל התיבה רוזחל ול ןתנ ןודאהו בוט יכה טנד .בוש ותוא ןיתמהלו בכשל וטילחה םה ,ואוב לע עדונ דימת ףקתש ימ רשאכ .המחלמ בישהל לוכי ונלש רוביגהו ינוציק ןפואב הנתשה בצמה תעכ ךא .דיק האטלה דיקב ול רוזעל םכילע ןכל ,םידגנתמ הברה ויהי ,תאז םע .םיילגרבו תועורזב םחלייש ךכ A שקמ לע ץחל .תולקמב ושמתשי םיביוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות