משחק פוש רגרוב באינטרנט

                                  Burger Shop קחשמ

פוש רגרוב (Burger Shop):

.ריעה ףוח לע םקוממה ןטק הפק תיבב דובעל ולכות ,פוש רגרוב לש שדחה .םינוש םירגרובמה בהוא ךילא עיגמש ימ לכ .דחוימ דמעמ עיפוי ךסמה לע םכינפל .רגרובמהה לש םינוש םיביכרו םירצומ ומקומי תושינב .תונמזה ועצביו קפלדל ועיגי תוחוקל .תונומתכ וגצוי םה .תרמגומה הנמה לושיבל םירצומה תא תחקל זאו תוריהזב תאז קודבל םכילע .ךכ לע םולשת לבקתו חוקלל ותוא ןתית התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות