משחק לזאפ טנאה ןוקרד באינטרנט

                                  Dragon Hunt Jigsaw קחשמ

לזאפ טנאה ןוקרד (Dragon Hunt Jigsaw):

.םייקנע םינוקרד םע םיצימא םיריבא תוברק לע םיעודי םיסותימו תודגא .Dragon Hunt Jigsaw ארקנש ונלש םילזאפה ףסואב םישדח םירופיס תוארה .לוענ ןמזב ,תונומת הרשע-םיתש םכינפל .אבה לא השיג לבקו ןושארה חותפה לזאפהמ הבכרהה תא לחתה ,םתוא חותפל .הלילעב תוינועבצ תונומת ףוסאל ןיינעמ היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות