משחק רזוח ףדרמ באינטרנט

                                  Repeating Chase קחשמ

רזוח ףדרמ (Repeating Chase):

.סופתל םידמועו ויבקע לע םיכרוד שממ םה ,םיבמוז ידי לע ףדרנ ללמואה .האיצי תרמואש תלדה לע אבחתהל ךירצ רוחבה .טושפ ךכ לכ אל לבא .המצע תא חתפת תלדה זאו המ ןמז תוכחל ךירצ םימעפל ,חתפמה תא שפחל ך .חונל קיספי רוביגה םא ופקעי יאדווב םה תרחא ,םיתמה לע םירעהל םכיל .רזוחה ףדרמב החירבה ביתנל לולצל זאו ןמז ךושמלו ץופקל ,זוזל ךירצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות