משחק ןמקיטס לש רורטה דגנ הרויה באינטרנט

                                  Stickman Counter Terror Shooter קחשמ

ןמקיטס לש רורטה דגנ הרויה (Stickman Counter Terror Shooter):

.םיטסירורט תצובק ידי לע הדכלנ ןמקיטס רג הב םלועב תחא הנטק הרייע .םיעשופה לכ תא דימשהלו הרטשמה לש םידחוימה תוחוכהמ קלחכ וז ריעל ר .דיב קשנ ילכ םע ךסמה לע ךלומ יולג היהי ךלש רוביגה .ריעה תובוחרב םקוממ היהי הז .תוריהזב לכתסהל ,ךלש תומדקתהה תא תוריהזב ליחתהל ךילע היהי .בטיה תונווכמ תוירי תרזעב ביואה תא דימשהו ךלש קשנה תא וילא ןוויכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות