Airshoot Wars קחשמ

תומחלמ רורחש (Airshoot Wars):

.ריווא תוליחב תוברועמ ויה תובר תולועפ ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב .ביואה תוחוכ םע ברקל ףרטצהל סייטכ ךל עיצהל םיצור ונא ,Airshoot W .םכלשמ סוטמ רוחבל ולכות וב רגנאהב ורקבת קחשמה תליחתב .המיחלה לולסמ לע רקשתו ,םיימשל ותוא ימירת ,ןכמ רחאל .םתוא ףוקתל לחתה ,ביוא יסוטמל בל םש התאש עגרב .םתוא דימשתו ביואה יסוטמ לע הרית ,ךלש םיחתותה לכ לע יריב .ךילע וריי םג םה .שאהמ ךלש סוטמה תא איצוהלו תוקמחתה ינורמת עצבל ךרטצת ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות