משחק רטסמיקה באינטרנט

                                  The Keymaster קחשמ

רטסמיקה (The Keymaster):

.תלד לכ חותפל לוכיש חתפמ ךל היהי Keymaster -ב ךא ,ולשמ חתפמ ,ללכ .םוצע אוהש ךכב יד ןיא ךא ,ילסרבינוא םסק חתפמ והז .תדחוימ הרוצב ותיא דדומתהל ךרטצתו ,חתפמב שמתשהל רוביגל רוזעת התא .שיבגל עיגהלו םילוענמה לכ תא חותפל ,ךובמב רובעל תבייח תומדה .ףוסאל ךירצש קחשמב ןח ינבא הרשע שי .ומצע תא עורקל דחפמ אלו ,ושארל לעמ ותוא תאשל לוכי רוביגהש ךכ ,לק .הובג ףיצרל ספטל ידכ וילע ספטל ולכות ךרוצה תדימב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות