משחק חרקה תכיסנ לש החפשמה םוי באינטרנט

                                  Ice Princess Family Day קחשמ

חרקה תכיסנ לש החפשמה םוי (Ice Princess Family Day):

.הדלי איהש תוקוניתה תא שוגפל ידכ חרקה ךלמב רקבל ואובי היתורבח םו .יללכ ןויקינ הב עצבל ךרטצת ונלש הרוביגה ןכ ינפל .הז םע הל רוזעת קחשמב חרקה הכיסנה םוי קחשמב התא .םירבד ןווגמ ורזופי וב רדח היהי םכינפל .ךכל וצקוהש םיללחל םתוא סינכהלו םלוכ תא ףוסאל ידכ רבכעב שמתשהל ך .הפצרה תא ףוטשלו קבאה תא בגנל דבב שמתשהל ךרטצת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות