משחק ZomBlast באינטרנט

                                  ZomBlast קחשמ

ZomBlast (ZomBlast):

.יבמוזב םחליהל ךירצ ץימאה לייחה .םינומיר לש םישרמ עציה שי לבא ,תונטק תועורז ול ןיא .םתוא קר אצמו ןסחמל הלע רוביגה .דיימ תצצופתמ הניאו הנשי תשומחתה .םירזגל תצלפמה תא קסרל ,ץצופתהל זאו ,תמה לש הבורקה ותביבסב לופיל .ןיעב הסיטה לש חווטהו הבוגה תא בשחל וכרטצתש ךכ ,הרטמה תא וארת אל .ZomBlast ב תונשנו תורזוח תוקירזל םינומיר לש עציה שי ןכלו ,הרטמב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות