משחק םימחרה רסח קומעה באינטרנט

                                  The Merciless Deep קחשמ

םימחרה רסח קומעה (The Merciless Deep):

.דחוימ דויצ אלל םימל תחתמ תוישפוחב םושנל לוכי וניאו גד וניא םדאה .קומע םיל דויצ לש םתומלש רסוח ללגב רתויב לודגה סונאיקואה קמועל ו .ירשפא רבד לכ םימחרה רסח קומעב לבא .לולצל ןכומ אוהו הלילצ תפילח עקת רבכ ונלש רוביגה .קמועל םייחש הלאמ דחפל ךירצ לבא ,םימ ץחלמ דחפל ךירצ אל אוה .םיקיזמ אל םיינועבצ םיגד אל ללכב הזו .םיימי םיפרוט ,םינכוסמ תומוקממ ענמיהל תוזירזה ללוצל ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות