משחק ה'גנינה רטסאמ :ףוע ברח באינטרנט

                                  Chicken Sword: Ninja Master קחשמ

ה'גנינה רטסאמ :ףוע ברח (Chicken Sword: Ninja Master):

.רקובב תולוגנרתה תא סמריו םילעבה תא ריעיש ,ליגר לוגנרתל ךפוה אוה .תיתימא יארומס ברח תועטב אצמ רשאכ יתימא ה'גנינל ךופהל םלח ותודלי .ונמז לכ תא טעמכ ךכל שידקה רוביגהו הברה ןמאתהל ךירצ התא ,קיפסמ ו .לויטל אציו הווחה תא בזע אוה זאו .תורוחש תופילחב םימחולה לכ תא סיבהל וילע ה'גנינב ותורבח תא חיכוה .ןושארה ףועה ה'גנינל ךופהלו םיביריה לכ תא רזפל ה'גנינה רטסאמ :ףו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות