משחק הבינגמ הרטמ באינטרנט

                                  Cool Goal קחשמ

הבינגמ הרטמ (Cool Goal ):

.םכתרזע אלל דדומתהל ולכוי אל םה ךא ,םיילאוטריו םינקחש ברקב רתויב .ביריה לש הרטמב םירעש עיקבהל ץימאה ףקותל ורזעת ,הבינגמה הרטמה קח .ףקיהה תא ןווכל ידכ דקונמה ךירדמב שמתשה .וירחא שממ רודכה תא קורזלו רעושה ביבס בבותסהל ךל רשפאמו ,תולק תו .שדח דויצ ךמצעל תונקל לוכי התא ןרובעו ,ףסכל וכפהי ןה ,תודוקנ ףוס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות