משחק םירבחו וירמ לזאפ באינטרנט

                                  Mario And Friends Puzzle קחשמ

םירבחו וירמ לזאפ (Mario And Friends Puzzle):

.רשפאה לככ תובורק םיתעל ומצעל ריכזהל הסנמו ךילא עגעגתמ וירמ .וירבחו הנהמה רוטלטסניאל ולוכ שדקומ םירבחו וירמ לזאפ .ישוק תוגרד שולש םע תודיח רשע םינש לש הצובק םכינפב םיגיצמ ונא .רחבת המר וזיאב הנשמ אלו ואולמב ביכרי םדוקהש רחאל קר חתפיי שדח י .הטושפ המרב קחש ,עגריהל הצור התא םאו ,תוכיתח לש לודג טס סופת דימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות