משחק PonGoal רגתא באינטרנט

                                  PonGoal Challenge קחשמ

PonGoal רגתא (PonGoal Challenge):

.לגרודכ םע גנופ גניפה חול קחשמ תא ונבליש PonGoal רגתאב .דואמ ןיינעמכ הלגתה ליהמתהו ירשפא לכהש יניבתו קחשת לבא ,ןמאיי אל .ןימיו לאמש דצמ רעשו הקורי האשדמ :ליגרכ ומכ הארנ אוהו הלעמל לגרו .יכנא רושימב םירעשה תא זיזהל ןתינ - וילאמ רורב ךא ,םילאוש םתא ,ל .הלאה תורטמה תרזעב םירודכה תא חצנל אלא ,הרטמב םירעש עיקבהל ךירצ .בוביס ולו ,לגרודכ אקווד ואלו םינוש תויהל םילוכי םירודכהש הביסה .םכלש השגהה תא שדחמ שובכל ביריהמ עונמל וסנ זא ,לבגומ בוביסל ןמזה .יתימא גוז ןב םע וא בשחמ םע וקחש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות