משחק ןרולבל לש שדחמ הדיל לאירא באינטרנט

                                  Ariel The Rebirth Of Lovelorn קחשמ

ןרולבל לש שדחמ הדיל לאירא (Ariel The Rebirth Of Lovelorn):

.רחא והשימ שוגפל לויטל תאצל הטילחהו הלש ריעצה םע הכסכתסה לאירא ה .סנכתהל הל רוזעל ךרטצת ןרולבאל לש שדחמ הדיל לאירא קחשמב התא .הרדחב תאצמנש הרוחב תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .הקיטמסוק ויהי הינפל .תקורסתה תא תושעל זאו הדליה לש הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת ותרזעב .םיטישכת ףוסאלו םיילענ ,דגב םירהל ךרטצת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות