משחק ףוסניא קוניצ באינטרנט

                                  Infinity Dungeon קחשמ

ףוסניא קוניצ (Infinity Dungeon):

.ןכוסמ קוניצל ךלה ונלש רוביגה ,ישפוחה וננוצרמ אל .םירישע לש תויפוסניא תויחדו ינוע ידי לע רבגתה אוה .תויעקרק-תתה תורעמל דריו עורג רתוי היהי אלש טילחה זאו בר ןמז לבס .הז תא קודבנ ואוב זא ,אמט חוכ םש ואצמנש םיחוטב ויה םה יכ ,םתוא ו .םיכושחה םיחלה תונורדסמב דורשל ףוסניאה קוניצב רוביגל רוזע .ןחטשב ןמזומ יתלב חרוא וארי םה םא ופקתי טלחהב םהו תומויא תוצלפמ .םחלנו לכוא ףוסא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות