משחק ףוסניא קוניצ באינטרנט

                                  Infinity Dungeon קחשמ

ףוסניא קוניצ (Infinity Dungeon):

.ןכוסמ קוניצל ךלה ונלש רוביגה ,ישפוחה וננוצרמ אל .םירישע לש תויפוסניא תויחדו ינוע ידי לע רבגתה אוה .תויעקרק-תתה תורעמל דריו עורג רתוי היהי אלש טילחה זאו בר ןמז לבס .הז תא קודבנ ואוב זא ,אמט חוכ םש ואצמנש םיחוטב ויה םה יכ ,םתוא ו .םיכושחה םיחלה תונורדסמב דורשל ףוסניאה קוניצב רוביגל רוזע .ןחטשב ןמזומ יתלב חרוא וארי םה םא ופקתי טלחהב םהו תומויא תוצלפמ .םחלנו לכוא ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות