משחק קנילפ לש תועטומה תוערפהה באינטרנט

                                  The Misadventures of Flink קחשמ

קנילפ לש תועטומה תוערפהה (The Misadventures of Flink):

.קנילפ םשב הדומח תומד םע תיזטנפ הקתפרהב םכמצע תא ולבט .ויתומדא לע עיפוה טיירנוו עשרה ףשכמהש דע ,הוולשבו רשואב יח הקי'ג .יאה רובע שממ לש ןוסאכ וררבתהש ,ויתוארוה תא ססבל לחה אוה .הזה םיניינעה בצמ םע םילשהל הצור אל" קנילפ לש םיירפכה םיאצממה"ב .ותלשממ ינב לש םתודגנתה לע רבגתהל ךרטצי אוה ,ףשכמל עיגי אוהש ינפ .םיביוא ישאר לעמ בכרלו םילושכמ לעמ ץופקל ץימאה םדאל ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות