משחק הציפק ה'גנינ הציפק באינטרנט

                                  Jump Ninja Jump קחשמ

הציפק ה'גנינ הציפק (Jump Ninja Jump):

.םיבירי םע תוברק ךלהמב וירושיכב החלצהב שמתשמו תאז תושעל עדוי אוה .םחליהל ךרטצי אל אוה פמא'ג ה'גנינ הציפקב םויה לבא .חוטב קחרמב תויהל ףידעמו ונרוביגמ דואמ ששוח ביואה .הדלפ יבכוכב ובירי תא הרוי אוה רישי עגמ םוקמב .סייט ידי לע עגפיהל אל ידכ ףפוכתהל םג אלא ,ץיפקהל ךרטצי קר אל ונ .ותוא םייסלו ביואל עיגהל ידכ דורשל ה'גנינל רוזע .קחשמה ךשמל תודוקנ ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות