משחק שיבכ בכור עונפוא באינטרנט

                                  Highway Rider Motorcycle קחשמ

שיבכ בכור עונפוא (Highway Rider Motorcycle):

.יעוצקמ ץורל ךפה אוה לדגשכו םיעונפוא לע ביבח היה ותודלימ ק'ג .ןהב חצנל ול רוזעל ךרטצתו תונוש תויורחתב קלח חקיי אוה ,ריהמה שיב .ךלש ןושארה עונפואב תרחב םיקחשמ ךסומב תרקיבשכ .תמיוסמ ךרדב רהמל ךרטצת ולש הגהה ירוחאמ בשתש רחאל .םינוש םיבכר ףוקעל םג ומכ ,תובר תודח תוינפ לע רבגתהל םכילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות