משחק יפוסניא יבוניש באינטרנט

                                  Endless Shinobi קחשמ

יפוסניא יבוניש (Endless Shinobi):

.רשפאה לככ בר ןמז תויחל ךלש ה'גנינה תומדל רוזעת ,Shinobi Endless .םחול לש וייח םינכוסמ המכ חכונ ,לק אל הזו .תאז עונמל וסנת לבא ,רוביגה תא סורהל וסני םלוכו םיביוא הברה ול ש .תוצצפ וא םיפפועמ תונויגפ ,הדלפ יבכוכב םיביואה לכב עוגפל זירזו ר .רקיעבו ביריהמ רתוי רהמ לועפל ךירצ ךלש רוביגה .דחאמ רתוי ויהישכ .ךלש םיקיודמה םיטיהלהו ךלש תומכחה תועונתה תוכזב יח אוהש םינשה -

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות