משחק טיירבליס אבצ באינטרנט

                                  Army of Silverite קחשמ

טיירבליס אבצ (Army of Silverite):

.הכולמה סכל הלע הרובהו םטמוטמה ךלמה ךא ,םייניבה ימי לש ףסכה תכלמ .טיירבליס לש קחשמה אבצב ברעתת אל םא סרהיי לכהו לזלזל ולפנ תומדאה .הריקדהמ רטפיהל וחילצה םישנאהש ןוויכמ דחוימב ,םוקישב ךרוצ שי .יחרכה הזו םישדח םימחול ןמאל ,םיבאשמ יאלמ שדחל ידכ םינבמו םינבמ .דראזה ילחוז - חרזממ הכלממל ברקתמ שדח םויא .הב שי המ םהל תפכא אלו הירוטירטל םיקוקז םה ,תוריהמב םיברתמו המדא .םילחוז םע המיחל ידכ ךות הכלממה תא הנב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות