משחק .הרטמ io באינטרנט

                                  Goal.io קחשמ

.הרטמ io (Goal.io):

.םיזר םירוצי םייח אלפנו קוחר םלועב .לגרודכ ומכ הזכ טרופס קחשמ םיבהוא ,ונומכ ,םה .קחשמה דעיב אצמנ התא .הז טרופסב תופילאב קלח חקול ינא .ךסמה לע לוגע קחשמ שרגמ תוארל ולכות .וילע ונקתוי םירעש רפסמ .םיקיחצמ םירוצי ידי לע םינגומ ויהי םלוכ .םהמ דחא תא להנת התא .םכלש הרטמה רבעל םיפעש םירודכב תוכהל ידכ םכלש רוביגה תא זיזהל םכ .ביריה לומ רעש עיקבהל תנמ לע תאז תושעל וסנ .קחשמה תא חצני ןובשחב ליבויש הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות