משחק םיינפוא םילולעפ רטסאמ באינטרנט

                                  Bike Stunt Master קחשמ

םיינפוא םילולעפ רטסאמ (Bike Stunt Master):

.שגרמ ץורימב קלח תחקל םכתא םינימזמ ונא Bike Stunt Master לש שדחה .םכלש עונפואה לע הנתשמ ישוק םע םילולעפ עצבל םכילע .עונפוא לש יפיצפס םגדב ורחבתו קחשמה ךסומב ורקבת ,לכ תישאר .תוריהמ הגרדהב ךרדה ךרואל רהמת ,הגהה ירוחאמ בשוי התא רשאכ ,ןכמ ר .תונוש יקס תוציפקו םיהבג שיבכה לע םינקתומ ויהי םככרדב .קירט הזיא עצבל ךרטצת םהילע תוריהמב ץירממ התא .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע וכרעוי ךלש תולועפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות