משחק ןעטמ :3 תוינוציק תוינוכמ באינטרנט

                                  Extreme Offroad Cars 3: Cargo קחשמ

ןעטמ :3 תוינוציק תוינוכמ (Extreme Offroad Cars 3: Cargo):

.ידמל השק חטש םע רוזאב תויאשמ לש םישדח םימגד ןוחבל וכישמת ,Extre .תינוכמ רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .קוניזה וקב עיפוי אוה ןכמ רחאל .תיביטקאוידר תלוספ לש תויבח וארת ופוגב .ךינפל היולג היהת ךרדה .הגרדהב תוריהמב ךישמי תינוכמה תא הקלח הרוצב זיזמ התא .שיבכה לע םיאצמנש םינוש םילושכמ ףוקעלו םינורמת עצבל ךרטצת הרקבה .ןחבמב ולשכית ףוגהמ לופית תחא תיבח תוחפל םאש ורכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות