משחק םיעונפואה ץורמ באינטרנט

                                  Motorbike Racer קחשמ

םיעונפואה ץורמ (Motorbike Racer):

.הלחתהה דע םיינפואה תא גיצהלו לולסמה תא רוחבל םיכירצ קר םתאו ,ץו .םינווקמה םכיבירי לעו םכידי לע קוחרמ םיטלשנה ,םיצורמ אלל ורחתי ם .םיבכור םע תויתרוסמ תויורחתמ הברהב הנוש אל אוה ,ללכב טושפל ץורימ .םכתא ףוקעלו םכתא ךותחל םיסנמש םיבירי םיפקועו םיבוביסל שרדנכ המי .ןוחצינ ךל חטבומו םימגפ עצבת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות