משחק וג באינטרנט

                                  Goo קחשמ

וג (Goo):

.הרק המרופטלפ םלועב ומצע תא אצמ לוחכה יל'גה רוצי .לוכאל הצורמו רק ,חונ אל אוה .לוכאל ךירצ אוה ,ןכסמה תא ובזעי אל תוחוכהש ידכ .ומצע רוביגה ומכ עבצ ותואב הנופא ףוסא ,ךכ םשל .תוגלשומ תומרופטלפב םתוא ףוסאלו לכתסהל :םוקמ לכב םתוא אוצמל ןתינ .הלעמלמ םילפונ גלש ישוגו ,םייאב תובבותסמ גלש תוצלפמש ןוויכמ חוטב .לוכאל וא איפקהל לוכי רעצמ רוצי .קחשמה וג לש םישק הכ םיאנתב דורשל רוביגל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות