משחק ןחלוש לגרודכ באינטרנט

                                  Table Football קחשמ

ןחלוש לגרודכ (Table Football):

.לגרודכ ומכ הזכ טרופס קחשמ םיבהוא תודלימ םינב טעמ אל .הלש הדובעה ןחלוש תסרגב קחשל םכל עיצהל םיצור ונא ,ןחלושה לגרודכ .ךסמהu200bu200b לע לגרודכ שרגמ תוארל ולכות .ךפהל הביריה הצובקהו ,דחא קלח לע ודמעי ךלש םינקחשה .קחשמל סנכיי רודכה תואה םע .ביואה רעש לע הפקתמ ליחתהלו וילע טלתשהל ךרטצת .רעש שבכו הרטמב עגפ ,םיוסמ קחרמל ברקתמ .קחשמב הכזי קחשמה תא ליבויש הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות