משחק וטומ רסייר באינטרנט

                                  Moto Racer קחשמ

וטומ רסייר (Moto Racer):

.םלועב תונוש תונידמב וכרעייש םישגרמ םיעונפוא יצורמב קלח תחקל ולכ .קוניזה וק לע היהת ךיבירי םע דחי ךרובע עונפוא תריחב .תוריהמ ידכ ךות המידק ורהמתו תרעצמה לקמ תא ובבוס ,תואה עמשנש עגר .תירשפאה תוריהמב תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב םכלש עונפואה תא ץי .ץורימב חצנתו םויסה וקל הליחת עיגת ,םיבירי ינפלו תוריהמב םיבוביס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות