משחק ףוסיא גהנ באינטרנט

                                  Pickup Driver קחשמ

ףוסיא גהנ (Pickup Driver):

.רדנטה גהנב הילע ךומסל ולכותש הנושארה תינוכמה אוה ןשי םודא רדנט .דמוע התא המ תוארהל לוכי התא וילע לבא ,ידמ קזח אלו בצייתמ אל הז .בינגמו רוחש פי'ג חיוורהל לוכי התא ,ךירצש ומכ ךלוה לכה םאו .םניח ץורימ וא העיסנ :בצמ רחב .םולכ חיוורת אלש ךכב קר ,השקבב ,בוכרל הצור קר התא םא .החונ הרוצב תונחל םג אלא ,לולסמה תא רובעל םיפדוע אללו תמלשומ הרו .הרקב תודוקנ רפסמ ינפ לע םירבוע ,םירצק םיקחרמה .רהוז ךרד עטק ומכ םיארנ םה .םש אל אוה - ךרדה לע םירבדמ רבכ םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות