משחק ייקס יקס באינטרנט

                                  Sky Ski קחשמ

ייקס יקס (Sky Ski):

.ייקס יקס קחשמב שולגל םכתא םינימזמ ונאו הבוח יקס ללוכ יפרוח ףיכ .חצנל ךשמיתו הובג רה לש לולתה דרומב תרבוע הליסמה .ותישארב דמועו ןכומ ןושארה יאטרופסה .םינבא ,םיצע :ךרדב םישגפנש םילושכממ ענמיהל רוזעו ותוא קזחה .תושדח תוניינעמ תויומדל השיג חותפל ליעוי הז ,ותוא ףוסא ,בהז האור .ךלש הריהמה הבוגתל קר קוקז התאו ,קיפסמ ההובג תוריהמהש ןוויכמ ,םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות