משחק ןוינק תא לעפה באינטרנט

                                  Run Canyon קחשמ

ןוינק תא לעפה (Run Canyon):

.ךכב ול רוזעל ולכותו ןוינק דנרגה תא שובכל ךלוה ירזכא ןעונפוא .איש תצירל ןכומו ולש עונפואה תא ליחתה רבכ אוה .תורובל םילפונו םיהבגב םיצפקמ ,םירהממו םיינפואה תא ץיאהל .שדחל רובעלו המרה תא שדחמ קחשל לוכי התא הרקמ לכב לבא ,ךפהתי וא ר .קחשמב תומר םישולש שי .תוכיפהה דגנכ רתוי דוע םיביציו םיקזח ,םישדח םיינפוא תונקל ולכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות