משחק הארמהל הפועת הדש תרקבל ןכומ באינטרנט

                                  Ready for Takeoff Airport Control קחשמ

הארמהל הפועת הדש תרקבל ןכומ (Ready for Takeoff Airport Control ):

.תוסיטה לש םתוחונו םתוחיטב תא םיחיטבמה םינושו םיבר םיתוריש בלשמה .ףצה לע וילע רומשל וסנתו ןכומ הפועת הדש םכתושרל דומעת ,הפועת הדש .תוריהמב וכלהו תויחוור ןניא הפועת תורבח בורל ,םילעופה סיט ילכב ט .םכידיב דקפומה רוזאב תאז רשפאל רוסא .םיסוטמ חק .ןוקייא הארת םהמ דחא לכ דיל .שרדנ אוה וב םוקמל ותוא ןווכמ ,סוטמל לולסמ רייצ .ריוואב הנואת רדסל אל וסנ ,הז הרקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות