משחק דובכה תריט באינטרנט

                                  Castle Of Honor קחשמ

דובכה תריט (Castle Of Honor):

.יתנשה רינרוטב דובכה תריט - דובכה תריט הנוכמש המל ועיגה ,ה'גנינה .םלוכ תא סיבהל ךילע הליחת ךא ,ןוחצינל םידדומתמה דחאל ךופהת התא .שולש לע השולשו םיינש לע םיינש ,דחא לע דחא :תוברק לש םיגוס השולש .םינימזה םימוקימהמ דחא לכב םקוממ תויהל לוכיש ,ןופלטל רובעו דחא ל .ולש וכרדב דחא לכו דואמ םיקזח םיביריה לכ ,תושלוח אוצמל םיסנמ ,םכ .םיינועבצ םימחולה ,תויתואיצמ דואמ תובירמה .תיתימא האנה ואיבי קחשמב המיחלה יקחשמ ידהוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות