משחק באינטרנט

                                  The Lost Planet Tower Defence V2.0 קחשמ

(The Lost Planet Tower Defence V2.0):

.םלוכמ תוחפ יכה םה םידיאורטסאהו תועתפה ינימ לכמ תינומהל םיכחמ לל .V2 דובאה םיבכוכה לדגמב הניפסה .רוחשה רוחה לש יתמצועה הדיבכה הדשל לפנ עתפל ךא ,הנותנ המישמ םילש .תירשפא יתלבל תפסונ הסיט תא ךפוהש המ ,קלדה לכ תא זבזבל ךירצ היה .הקפסאה תא שדחלו בורקה בכוכב התיחנ עצבל ךירצ התא .לולסמה לע שממ אצמנש ,ןטק תכל בכוכב ומכ םהו םיעונמה תא ליעפהל יד .םיטקש םייח ויהי אלש דימ ררבתה ,חטשה ינפל העגנ הינואהש עגרב ךא .ירי ילדגמ ןיקתהל שי הניפסל עיגהל םהמ עונמל ידכו תונוש תוצלפמב ס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות