משחק לגרודכב לגרודכב םלועה עיבג באינטרנט

                                  Football Soccer World Cup קחשמ

לגרודכב לגרודכב םלועה עיבג (Football Soccer World Cup):

.תופילאב הרישי תפתתשמ ייהתו לגרודכב לגרודכב םלועה עיבגב וישכע שמ .קוריה הדשב הנושאר ומחלייש תוצובקה דמצ תא רחב .ריהב לגעמב שגדוי ליעפ יאטרופס ,ךלש הצובקה ינקחש תא להנת התא .חוור - רודכב תוכהל ידכו םיצחה ישקמ לע ץחל ,זיזהל ידכ .םכלש תווצה ירבחל הריסמה תא וריבעה ,ביריה לש הרטמה רבעל ומדקתה .רעש עיקבהל היה לוכי אל ביריהש ךכ הרטמה לע ןגה ,רעושל ךפוה התאשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות