משחק םלועה עיבג שאר באינטרנט

                                  Head World Cup קחשמ

םלועה עיבג שאר (Head World Cup):

.קוריה הדשל בוש םיאצוי ילנויצרופורפ אל ןפואב םילודג םישאר םע לגרודכ ינקחש .תוגוזב אלא ,הצובקב אלו שארה םע קחשל םיפידעמ םה .הריחבל תויורשפא עברא ךל שי ,ןקחשה לש הנומת ךמצע תא רחב .שארה םלועה עיבג לש תונמוימה תאו ךלש תונמוימה יולת לכה הז לבא ,רודכה לש הקזחה .ותוא תוכהל ןמז היה אל אוה זא ,ביריה לש דצה לע רודכה תא קורזל - המישמה .ףפועמה רודכה תא ספספל אל הסנמ ,תומדה תא זיזהל ידכ םיצחב שמתשה .ישוק יבצמ השולש ךל שי ,בשחמ םע ןווקמ אל בצמ בצמב .לבקמ התאש ביריה יולת הברה ,ןווקמ קחשמ תריחב תעב