משחק רתויב בוטה דליה באינטרנט

                                  The Goodest Boy קחשמ

רתויב בוטה דליה (The Goodest Boy):

.ולש דומחהו ןבלה רוגה םע לייטל אצי רוחבה .םילעבהמ םיבידנ םיחבשל הכוז אוה וליבשבש ,ותוא ריזחמו ותוא אצומ ד .ןדבואה תא ריזחהל ידכ יתימא תואקתפרה עסמל תאצל ץלאנ בלכהש ךכ ידכ .האלה ותוא האשנו ותוא החקל רופיצה םש ,לולחה ךות לא ותוא אשנו רוד .םירזייג קמעב םייסו וירחא ץר רוביגה ." רתויב בוטה דליה"ב םינחבמה לכ תא רובעלו ףולחל אל ול ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות